Toimitusehdot

1. SOVELTAMISALA

a) Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin Louru Oy:n tuotteita koskeviin tarjouksiin, tilauksiin, myyntiin ja muihin soveltuviin asioihin. Ehdoista tulee sitova osa sopimusta, kun asiakkaalla on ollut mahdollisuus tutustua niihin ennen sopimuksen tekemistä ja asiakas on ilmaissut hyväksyvänsä ne. Ehdot esitetään asiakkaalle verkossa, sekä tarvittaessa sähköpostitse.

 

b) Louru Oy:llä on oikeus muuttaa näitä ehtoja tarpeen mukaan. Muutokset tulevat voimaan 30 päivän kuluessa siitä, kun Louru Oy on ilmoittanut asiakkaalle ehtojen uuden sisällön, ellei asiakas ole tässä ajassa kirjallisesti ilmoittanut vastustavansa uusia ehtoja. Nykyisille asiakkaille näistä tehdyistä muutoksista tehdään myös sähköpostijakelu.

 

c) Niiltä osin, kuin ei näissä ehdoissa tai sopimuksessa ole erikseen muuta sovittu, sovelletaan mahdollisuuksien mukaan IT-2022 YSE sopimusehtoja.

 

d) Louru Oy:n asiakkaan käyttöön luovuttamat asiakirjat, ohjelmistot ja muu digitaalisessa tai kirjallisessa muodossa oleva aineisto on Louru Oy:n omaisuutta, ja asiakkaalle on luovutettu sopimuksen mukainen käyttöoikeus. Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman Louru Oy:n kirjallista lupaa kopioida tai luovuttaa näitä kolmannelle osapuolelle, ellei Suomen lainsäädännössä toisin säädetä.

 

e) Louru Oy:llä on oikeus laadun takeeksi sijoittaa oma brandimerkkinsä (Louru:n logo) kaikkiin valmistamiinsa tuotteisiin. Mikäli asiakas ei jostakin syystä halua brandimerkkiä johonkin tilaamaansa tuotteeseen, tulee asiakkaan sopia asiasta jo tilausvaiheessa.

 

2. VOIMASSAOLO

a) Sopimus syntyy ja tulee voimaan, kun asiakas allekirjoittaa sopimuksen, maksaa suorituksen palvelusta, ottaa palvelun käyttöön, tekee tilausvahvistuksen taikka Louru Oy hyväksyy asiakkaan muulla tavalla tekemän tilauksen. Näistä aikaisin ajankohta määrittää sopimuksen syntymisajankohdan. Sovitut toistuvat veloitukset alkavat sopimuksen solmimishetkestä tai muuna sopimuksessa sovittuna ajankohtana. Louru Oy varaa oikeuden kieltäytyä solmimasta sopimusta, mikäli sillä on aihetta olettaa asiakkaan rikkovan näitä toimitusehtoja.

 

b) Sopimus (muu kuin määräaikainen) ei pääty automaattisesti, ellei näin ole sopimuksessa sovittu, vaan irtisanovan sopijapuolen on kirjallisesti ilmoitettava toiselle sopijapuolelle irtisanomisesta näissä ehdoissa määritellyllä tavalla, tai sillä on oltava juridinen syy purkautumiselle, jotta se päättyisi.

 

3. LOURU OY:N VASTUU

a) Louru Oy:n vastuu tarjoamiensa tuotteiden ja palveluiden virheettömyydestä rajoittuu velvollisuuteen virheen korjaamisesta kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas on ilmoittanut virheestä Louru Oy:lle. Mahdollisissa korvaustilanteissa Louru Oy vastaa vahingoista 50 000 € asti. Vikailmoitus tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen info@louru.fi , taikka hätätilanteessa soitto sinua palveleelle henkilölle. Virheenä ei pidetä asiakkaan tietokonelaitteistossa tai -ohjelmissa esiintyviä virheitä, eikä puhelin- tai internetyhteydessä tahi sähkönsyötössä esiintyviä tai muitakaan Louru Oy:stä riippumattomia virheitä. Louru Oy:llä on oikeus tuottaa palvelunsa parhaaksi katsomallaan tavalla. Louru Oy voi myös erikseen ilmoittamansa huoltoikkunan aikana suorittaa tarpeellisia päivitys- ja huoltotoimenpiteitä, joiden aikana palveluiden toimintaa ei voida taata.

 

b) Louru Oy ei ole velvoitettu vastaamaan asiakkaan tunnusten tai salasanojen katoamisesta aiheutuvista vahingoista, mikäli katoaminen ei johdu Louru Oy:n vastuulla olevasta syystä. Louru Oy ei vastaa välillisistä eikä ylivoimaisesta esteestä johtuvista vahingoista.

c) Louru Oy ei vastaa muiden Louru Oy:n asiakkaiden tai internetin käyttäjien asiakkaalle lähettämien tietojen sisällöstä eikä heidän mahdollisesti aiheuttamastaan haitasta.

 

d) Louru Oy:llä on oikeus muuttaa palveluidensa ja tuotteittensa sisältöä ja hinnoittelua. Mikäli määräajaksi solmitussa sopimuksessa on määritelty sopimushinta, sovelletaan sopimushintaa kuitenkin koko sopimuksen määräaika. Merkittävistä muutoksista Louru Oy ilmoittaa asiakkaalle etukäteen. Louru Oy ei vastaa muutoksista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.

 

e) Louru Oy vastaa hallussaan olevilla palvelimilla sijaitsevan sivuston, verkkokaupan tai muun järjestelmän ja/tai sen sisältämän (asiakkaan omistaman) tietokannan suojauksesta ja tietoturvasta parhaansa mukaan. Louru Oy:n hallitsemat palvelimet ja niiden tiedot sekä varmuuskopiot sijaitsevat Suomessa, jos asiakkaan kanssa ei ole erikseen sovittu muuta. Louru Oy:n palvelimet on suojattu mm. palomuurein ja salasanoin, sekä jatkuvien turvapäivitysten. Niiden tietoihin pääsee käsiksi tarpeen vaatiessa ainoastaan Louru Oy:n palveluiden kehittämisestä ja turvallisuudesta vastaava tekninen henkilökunta.

 

4. ASIAKKAAN VASTUU

a) Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa Louru Oy:ltä hankkimaansa palvelua tai tuotetta kolmannelle osapuolelle ilman Louru Oy:n kirjallista lupaa. Mikäli kirjallinen lupa on saatu, vastaa asiakas edelleen sopimuksen mukaisista velvoitteistaan, kuten maksusuorituksista.

 

b) Asiakas ei saa käyttää Louru Oy:n tuotteita tai palveluita tavalla, joka on ristiriidassa voimassaolevien lakien, viranomaismääräysten tai hyvien tapojen kanssa.

 

c) Asiakas vastaa toiminnastaan mahdollisesti aiheutuvista häiriöistä ja vahingoista Louru Oy:lle ja/tai kolmansille osapuolille.

 

d) Asiakas toimittaa tilaamiensa palveluiden tai tuotteiden toteuttamista varten tarvittavat materiaalit, kuten kuvat ja tekstit, sovitussa aikataulussa Louru Oy:lle valmiissa, digitaalisessa muodossa (Mikäli asiakas ei tähän pysty, tarjoaa Louru Oy apua myös tähän kohtaan tuntihinnalla). Mikäli materiaalin toimittamiselle ei ole sovittu aikataulua, sitoutuu asiakas toimittamaan materiaalit neljäntoista (14) päivän kuluessa sopimuksen solmimisesta. Asiakas vastaa siitä, että materiaali on virheetöntä ja viruksetonta, sekä Louru Oy:n mediamääritysten mukaista. Mikäli asiakas toimittaa materiaalin muussa muodossa, on Louru Oy:llä oikeus veloittaa asiakkaalta hinnaston mukaiset lisämaksut materiaalin käsittelystä (tuntihinta). Materiaalien toimittaminen ei vaikuta laskutusaikatauluun, kuten eivät myöskään sellaiset viivästymiset, jotka eivät johdu Louru Oy:stä.

 

e) Asiakas on velvollinen suorittamaan Louru Oy:n veloittamat maksut viimeistään laskun eräpäivänä. Mikäli asiakas laiminlyö maksusuorituksen hoitamisen eräpäivänä, toimii Louru Oy normaalien käytäntöjen mukaisesti, ja huomauttaa maksun viivästymisestä sekä voi siirtää maksun perittäväksi. Mikäli asiakas laiminlyö maksusuorituksensa toistuvasti, on Louru Oy:llä oikeus veloittaa asiakkaalta koko jäljellä olevan sopimusajan maksusuoritukset kerralla.

 

f) Asiakas vastaa siitä, että on toimittanut Louru Oy:lle paikkansapitävät yhteystiedot. Tiedotteet, laskut ja ilmoitukset katsotaan tulleen asiakkaan tietoon, mikäli ne on lähetetty johonkin asiakkaan ilmoittamista yhteystiedoista, kuten sähköpostiin tai postiosoitteeseen, tai mikäli Louru Oy on julkaissut tiedotteen verkkosivullaan. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Louru Oy:lle, mikäli yhteystiedot muuttuvat.

 

g) Asiakas vastaa Louru Oy:lle toimittamansa, julkaistavaksi tarkoitetun materiaalin julkaisuoikeuksista, sekä mahdollisista tekijänoikeus- ja muista sen luontoisista maksuista. Mikäli asiakas ohjeistaa Louru Oy:tä kopioimaan aineistoa ulkopuolisesta lähteestä, sitoutuu asiakas vastaamaan kopioinnin ja julkaisemisen oikeutuksesta ja kustannuksista täysimääräisesti. Louru Oy:llä on oikeus pidättäytyä pornografisen, poliittisen ja uskonnollisen aineiston julkaisemisesta.

 

h) Asiakas on vastuussa siitä, että heidän tilaamansa järjestelmät sekä niissä olevien tietojen käsittely noudattavat lakien vaatimuksia. Mahdollisista havaituista tietovuodoista tai muuhun tietoturvaan vaikuttavista puutteista on ilmoitettava välittömästi Louru Oy:lle.

 

i) Asiakkaan hallinnoimassa palvelussa olevat sisällöt ja mahdolliset henkilötiedot ovat asiakkaan vastuulla. Asiakkaiden käytössä olevien järjestelmien tietoja ei jaeta millekään tahoille ja niitä käytetään vain sovitun palvelun tuottamiseen ja ylläpitämiseen. Louru Oy ei käsittele asiakkaidensa järjestelmissä olevia mahdollisia henkilötietoja, eikä näin ollen ole tietojenkäsittelijä ellei yhteisessä sopimuksessa näin erikseen mainita.

 

j) Louru Oy voi asiakkaansa kirjallisesta pyynnöstä auttaa toteuttamaan asiakkaalle toimitettuihin järjestelmiin liittyviä toimia, kuten henkilötietojen selvitys-/poistopyyntöjä. Tätä ei katsota henkilötietolain mukaiseksi henkilötietojen käsittelyksi. Louru Oy voi tällaisessa tapauksessa veloittaa asiakkaalta teknisen toimenpiteen suorittamisesta hinnastonsa mukaisen hinnan.

 

k) Asiakas ei saa lähettää itse eikä kolmannen osapuolen välityksellä sähköistä massamainontaa ilman vastaanottajien todistettavaa ennakkohyväksyntää. Sähköistä massamainontaa lähettävä asiakas on velvollinen tallentamaan ennakkohyväksynnät, ja Louru Oy:n niin pyytäessä toimitettava Louru Oy:lle viipymättä kopio ennakkohyväksynnästä.

 

5. MAKSUEHDOT

a) Mikäli kirjallisesti ei ole muuta sovittu, on maksuehtona 14 pv netto. Laitetoimituksissa ja laitetoimitusten yhteydessä tehtävän työn maksuehto on 7 pv netto, ellei kirjallisesti ole muuta sovittu. Mikäli Louru Oy:n kirjoittamaan laskuun olisi erehdyksessä kirjattu jokin muu maksuehto (poislukien HETI), sovelletaan näiden sopimusehtojen maksuehtoja.

 

b) Viivästyskorko on EKP:n vahvistama viitekorko +8%. Viivästyneestä maksusuorituksesta lähetetystä huomautuksesta Louru Oy:n on oikeus periä huomautusmaksu.

 

c) Asiakkaalla on oikeus suorittaa maksuja pitemmältä ajalta etukäteen. Mikäli asiakas on maksanut maksuja etukäteen, on Louru Oy:llä tästä huolimatta oikeus muuttaa hinnoitteluaan. Etukäteissuoritukset tulkitaan tällöin uuden hinnaston mukaisesti.

 

d) Louru Oy:llä on oikeus veloittaa kohtuullinen laskutuslisä.

 

6. PERUUTTAMINEN

a) Louru Oy:n myymillä tuotteilla ja palveluilla on kuluttajansuojalain mukainen 14 vuorokauden peruuttamisoikeus tilauspäivämäärästä lukien, mikäli toisin ei ole ilmoitettu tuotteen tiedoissa.

 

b) Ennen tilauksen peruuttamista asiakkaan tulee olla yhteydessä asiakaspalveluumme ja ilmoittaa peruutuksesta ja tulossa olevasta palautuksesta. Palautus on mahdollista tehdä tilauksen kaikkien tuotteiden tai vain osan tuotteista kohdalla. Palautettavat tuotteet tulevat olla käyttämättömiä, alkuperäisissä pakkauksissa ja virheettömiä.

 

c) Myyjällä on oikeus alentaa tuotteen arvoa osittain tai kokonaan, mikäli tuotteita on käytetty, niihin on syntynyt virheitä, alkuperäiset pakkaukset ovat hukkuneet tai tuotteet eivät muulla tavoin ole siinä kunnossa, missä ne ovat asiakkaalle myyty.

 

d) Toimituskulut palautetaan edullisimman toimitustavan hinnan mukaan.

 

e) Maksu palautetaan samalla tavalla millä tilaus on maksettu. Esimerkiksi kortilla maksettaessa palautuksen summa hyvitetään kortille. Mikäli tämä ei onnistu sovitaan toinen tapa maksun palautukselle.

 

7. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

a) Louru Oy:llä on oikeus purkaa sopimus asiakkaan kanssa, mikäli asiakas rikkoo näitä sopimusehtoja, lakia tai hyviä tapoja.

 

b) Asiakkaalla ei ole sopimuksen päättyessä oikeutta hyvitykseen jo maksamistaan suorituksista, mikäli ei ole maksanut toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen maksusuorituksia etukäteen yli kuukauden ajalta. Maksun palauttamisesta Louru Oy:llä on oikeus veloittaa kohtuullinen käsittelykorvaus.

 

c) Sopijapuolilla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus kirjallisella ilmoituksella toiselle sopijapuolelle. Kun toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella laskutuskaudeksi on sovittu kolme kuukautta tai lyhyempi aika, päättyy sen tuotteen sopimus irtisanomisen tiedoksisaamisesta yhden kuukauden kuluttua. Kun toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella laskutuskaudeksi on sovittu neljä kuukautta tai enemmän, tulee irtisanominen tehdä vähintään kolme kuukautta ennen laskutuskauden päättymistä, ja sopimus päättyy tällöin sen laskutuskauden lopussa.

 

d) Määräajaksi tehdyn sopimuksen päättyminen kesken sopimuskautta ei vapauta asiakasta sopimuskaudeksi sovituista maksusuorituksista.

 

e) Mikäli kumpikaan osapuoli ei ole ennen määräaikaisen sopimuksen päättymistä ilmoittanut toiselle osapuolelle kirjallisesti haluavansa sopimuksen päättyvän, katsotaan sopimuksen jatkuvan toistaiseksi.

 

f) Asiakas on velvollinen lopettamaan Louru Oy:ltä tilatun tuotteen tai palvelun käytön välittömästi sopimuksen päätyttyä. Mikäli asiakas kuitenkin jatkaa tuotteen/palvelun käyttöä sopimuksen päätyttyä, on asiakas velvollinen suorittamaan käytöstä hinnaston mukaiset maksut, ja Louru Oy:llä on oikeus tällöin tulkita asiakkaan jatkavan sopimusta toistaiseksi.

 

g) Mikäli Louru Oy muuttaa toimitusehtojen puitteissa hintojaan tai näitä ehtoja, on asiakkaalla oikeus 30 päivän kuluessa ilmoittaa Louru Oy:lle vastustavansa uusia hintoja tai ehtoja. Louru Oy:llä on tällöin oikeus purkaa sopimus.

 

8. ERIMIELISYYDET

a) Asiakkaan ja Louru Oy:n väliset erimielisyydet ja riidat pyritään ratkaisemaan keskinäisellä neuvottelulla, hyvien tapojen mukaisesti.

 

b) Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan riidat Lapin käräjäoikeuden turvin.

 

9. YHTEYSTIEDOT

Tievantie 4, 95980 Ylläsjärvi
Y-tunnus 3090970-9
info@louru.fi
+358 400 833 354